هوشمند سازي مرکز داده ها

سيستم هاي هوشمند يا سامانه هاي کنترل هوشمند از ابزار ها و تمهيداتي استفاده مي شود که به منظور کنترل نمودن و تحت مديريت قرار دادن رفتار فرايندها و سيستم‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد. هوشمند سازي بخشهاي مختلف يک مراکز داده را در بر مي گيرد : بخشهاي مکانيکي، ساختماني، کنترل و مديريت، امنيت، نور، نگهداري و تعميرات، شبکه هاي محلي، مديريت انرژي و…

با ما تماس بگیرید.