پروژه آزمایشگاه سیستم های هوشمند دانشکده مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی

شرکت گسترش حرارت مطبوع نور، در راستای فعالیت های خود در زمینه سیستم های هوشمند،اجرای طرح آزمایشگاه سیستم های هوشمند دانشکده مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی را به عهده گرفت.

تمامی مراحل اجرا،اعم از نیازسنجی های آموزشی و پژوهشی، ساخت تمامی بردهای الکتریکی و دستگاهها و همچنین طراحی show panelها به دست توانمند مهندسین این شرکت انجام می شود.

photo_2016-10-17_13-39-18