سیستم خروج آب از دیتاسنترها

استفاده از سیستم های سرمایشی آبی در دیتاسنترها و همچنین حساس بودن تجهیزات دیتاسنترها نیاز به یک سیستم اعلام و خروج نشتی آب از دیتاسنترها بشدت احساس می شود.

در این راستا شرکت گسترش حرارت مطبوع نور با توجه به تجربه کادر خود در زمینه نگهداری سیستم های HVAC و همچنین دیتاسنترها اقدام به ساخت سامانه اعلام و خروج نشتی نموده است که این پروژه در مراحل نهایی و ثبت قرار دارد.